HETERODOKSİZM VE TÜRKMENLER


SHAMAN-ORTHODOX-JEWİSH AND İSLAM 

MEHMET NECATİ ARSLANOĞLU

FORUM ALACAKARANLIKTA İSTANBUL  2016 


HETERODOKSİZM 

WİKİPEDİA 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Heterodoks 


Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış olan anlamına gelir. Bu kavram, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks kabul edilen gruplar kendilerini heterodoks değil, aksine 
ortodoks (sahih) görürler.

Bu sözcük ayrıca, belirli bir düşünce, ideoloji alanında ana akıma bağlanmayıp merkezî iktidarın diliyle konuşmayan, farklılıklara açılan düşünme ve davranma biçimi diye de tanımlanabilir. Örneğin Osmanlı iktidarının dinî kimliği ortodoks İslam kabul edilen Sünnilik'in hanefilik kolu olmasına karşın, imparatorluk tebası olan Müslüman halkın önemli bir bölümünün inançları çeşitli versiyonlarıyla sufiliğin popüler veya entelektüel biçimleri, yani heterodoks İslam'dı 
Heterodoks islam olarak adlandırılan bazı örnekler ise 
AlevîlikBektâşilikHurûfilikKızılbaşlıkKalenderilikMevlevîlikTürkmenlik
Burada kasdedilen anlamıyla heterodoks din kavramı, amacından sapmışlık ve bozulmuşluğu ifade eder
Türkmenlerin dini inancı ile Karamanoğullarının ve Candaroğullarının genelinin dini inancı,aslında " Halk İslamı " olan, Heterodoksizm'dir
Candaroğullarının ve Karamanoğullarının aslında,Hazar Türklerinin bir kolu olduğuda araştırılması gereken bir konudur  

1277 Karamanlı Mehmet Beyin fermanına kadar 
Türkçeyi resmi dil olarak kullanmayan 
İslamiyet yerine,Shaman-Orthodox-Jewish türü bir dine sahip olan
Peygamberi " İshak " olan 
Ve bayrağı,İsrail bayrağı olan bir Karamanoğulları beyliğide bu kategoridedir
İsrailiyat denilen ve insanlığın din kavramını bildiği günden itibaren var olan
Fikir ve düşünce akımı İsrailiyat,aslında İslamiyet ve Hristyanlığıda bozarak aslından saptırmıştır.
İslamiyet yerine,Shaman-Orthodox-Jewish türü bir din denildiğinde
Karşımıza çıkan Heterodoksizm ile ilgili 
bazı araştırmalarda şu not geçmektedir
( The Tension Between Orthodox " HıghIslam " and Heterodox " Folk Islam " )

https://arastirmax.com/tr/bilimsel-yayin/journal-academic-social-science-studies/6/4/729-741_ortodoks-yuksek-islam-ile-heterodoks-halk-islami-arasindaki

TÜRKMENLER
 
Türkmenler deyince bu konudaki bir yazıyıda buraya alıntılayalım
https://www.uludagsozluk.com/k/t%C3%BCrkmen/
kelimenin aslı 
türkmanend' tir. bilindiği gibi manend farsça benzer, benzeyen anlamına gelir. 
bu iddiaya göre türkmen demek 
türk' e benzeyen demektir. iran topluluğu içinde yaşayıp devrin popüler kültürünün de etkisiyle türklere özgü davranışlar gösteren bir takım persler bu şekilde isimlendirilmiştir. bu durumun tam tersi de olmuştur. şöyle ki iran'a yerleşen türk topluluklar zamanla kültürel açıdan persleşmiş ve tam olarak türk değil de türk'e benzer bir hale gelmişlerdir. bu yaklaşıma göre türkmen demek diliyle, diniyle, kültürüyle türk-iran ortak mirasını yansıtan kişi demektir. sadece ırak ın kuzeyinde yaşamazlar, yoğun olarak yaşadıkları yerler; kadim pers imparatorluğunun bir zamanlar en doğu sınırı olan şimdiki türkmenistantacikistanafganistan bölgesidir.selçuklu ve osmanlı dönemlerinde, türkmenlerin bir kısmının,tamamen türkleştiğini düşünüyoruz